Azərbaycanda uşaq evlərində saxlanılanlara verilən pul onların bank hesabına köçürüləcək

  Baş nazir Artur Rasi-zadə “Uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ni təsdiq edib Azərbaycanın baş naziri Artur Rasi-zadə “Uşaq evləri sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”ni təsdiq edib. Faktfo xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Nümunəvi Nizamnamə “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı (2006-2015-ci illər)”nın tədbirlər planının 3-cü və 10-cu hissələrinin icrasını təmin etmək məqsədilə hazırlanıb və uşaq evlərinin təşkilinin, fəaliyyətinin sosial, iqtisadi və hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Nümunəvi Nizamnamə hər bir uşaq evi üçün nizamnamənin hazırlanmasında əsas hesab edilir. Uşaq evləri “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” və “Sosial xidmət haqqında” qanunlara uyğun olaraq, valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsini təmin etmək məqsədilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının (şəhər rayonu istisna olmaqla) tabeliyində yaradılır. Uşaq evləri öz fəaliyyətində Azərbaycan Konstitusiyasını, Ailə Məcəlləsini, “Sosial xidmət haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” qanunları, Nümunəvi Nizamnaməni və digər müvafiq normativ hüquqi aktları rəhbər tutur, Uşaq evləri irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş sosial xidmət göstərilməsi sahəsində fəaliyyəti həyata keçirən qeyri-kommersiya hüquqi şəxs olan sosial xidmət müəssisələridir. Uşaq evləri məktəbəqədər yaşlı uşaqlar, məktəbyaşlı uşaqlar və məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqlar üçün qarışıq tipli olmaqla yaradılır. Uşaq evlərinin öz adı həkk olunmuş möhürü, ştampı və xəzinə hesabı olur, uşaq evləri tərbiyə olunmaq üçün qəbul edilmiş uşaqlara münasibətdə qəyyumun (himayəçinin) hüquq və vəzifələrinə malik olurlar. Uşaq evlərinin məqsədi valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların və Nümunəvi Nizamnamədə nəzərdə tutulan hallarda onların arasından olan şəxslərin həyat səviyyəsini ağırlaşdıran, sosial-psixoloji vəziyyətini çətinləşdirən, cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxaran məqamların qarşısını almaqdan, çətin həyat şəraiti yarandıqda ehtiyacı olan uşaqlara sosial xidmətin göstərilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Uşaq evlərinin vəzifələri Nümunəvi Nizamnamə ilə müəyyən olunmuş qaydada uşaqları qəbul etmək, uşaq üçün layiqli yaşayış şəraitini, keyfiyyətli sosial xidmətin həyata keçirilməsini təmin etmək, sosial işçi tərəfindən sosial xidmətin formasını, növünü, göstərilməsi yerini və müddətini özündə əks etdirən sosial xidmətə olan tələbatın qiymətləndirilməsi və müəyyənləşdirilməsi üzrə hesabatı və uşağa sosial xidmət göstərilməsinə dair fərdi planı hazırlamaq, yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, uşağın intellektual, mənəvi, fiziki, psixoloji və sosial inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas münasibətini formalaşdırmaq, uşağı müstəqil həyata və cəmiyyətə inteqrasiya olunması üçün hazırlamaq, bacarığı və istedadı ilə fərqlənən uşaqların musiqi məktəblərinə, uşaq və gənclər yaradıcılıq evlərinə göndərilmələrini, habelə olimpiadalarda, festivallarda, müsabiqələrdə, yarışlarda, sərgilərdə iştiraklarını təmin etmək, əmək qabiliyyətli olduqda, uşaqların əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün məşğulluq orqanları, həmçinin uşaqların himayəyə və qəyyumluğa verilməsi üçün himayə və qəyyumluq orqanları ilə əməkdaşlıq etmək, uşaqlarda cəmiyyətə və qanunlara hörmət ruhunda davranışın formalaşdırılmasına yönəldilmiş proqram və metodikaların həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər görmək, inkişafında qüsurlar olan və təhsildə çətinlik çəkən uşaqlara sosial-psixoloji və pedaqoji yardım göstərmək, uşaqların hüquq və mənafelərinin müdafiəsini, uşaqlar barədə məlumatların konfidensiallığını təmin etmək, uşaqların təhsil almaları üçün təhsil müəssisələrinə və “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” qanuna uyğun olaraq, uşaqlara mütəmadi tibbi xidmət göstərilməsinin təmin edilməsi məqsədilə onların uşaq evinin yerləşdiyi ərazi üzrə tibb müəssisəsində uçota götürülməsi üçün müraciət etməkdir. Uşaq evlərinin hüquqları dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları və digər təşkilatlar tərəfindən himayəsində olan uşaqlarla bağlı qərarlar qəbul edilərkən zəruri məlumatları tələb etmək, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, uşaqların hüquqlarının müdafiə edilməsi, qəyyumluğa (himayəyə) və ya övladlığa götürülməsi, onlara qayğının və sosial xidmətin göstərilməsi ilə bağlı müvafiq orqanlara, idarə və müəssisələrə təkliflər vermək, uşaqlara təyin edilmiş pensiya, aliment, sosial müavinət və digər sosial ödənişlərin köçürülməsi məqsədi ilə onların adlarına hesab açmaq və sosial ödənişlərin həmin hesaba köçürülməsi barədə müvafiq orqanlara rəsmi müraciət etmək və uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dair elektron məlumat bankından məlumat almaq üçün bilavasitə məlumat bankının administratoruna sorğu vasitəsilə müraciət etməkdir. Uşaq evlərinin fəaliyyətinə rəhbərlik və onun idarə olunması ali təhsilli, müvafiq (pedaqoji, psixoloji, sosioloji, tibbi və sosial) sahədə 5 ildən az olmayan iş stajına malik olan və həmin müəssisənin mülkiyyət növünə uyğun olaraq, aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanının təyin etdiyi direktor tərəfindən Nümunəvi Nizamnaməyə və uşaq evinin nizamnaməsinə əsasən həyata keçirilir. Uşaq evinin direktoru rəhbərlik etdiyi uşaq evinin işinin səmərəli təşkil edilməsi, aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş illik iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi və işçi heyətinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, uşaq evlərində uşaqların sağlam və keyfiyyətli qida məhsulları ilə, habelə yaşı və cinsi nəzərə alınmaqla mövsümi geyimlə təmin olunması, uşaq evinin işçilərini əmək qanunvericiliyinə əsasən vəzifəyə təyin edir, vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür, Nümunəvi Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş fərdi planı təsdiq edir, uşaqların uşaq evinə qəbulunu və oranı tərk etməsini rəsmiləşdirir, uşaq evini təmsil edir və uşaq evinin adından çıxış etmək üçün digər şəxslərə etibarnamə verir, müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində uşaq evinin ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı çərçivəsində xərclər smetasını təsdiq edir, uşaq evinin fəaliyyəti və göstərdiyi xidmətlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırır, uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları, ictimaiyyət arasında əlaqələrin qurulmasını və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığı təmin edir, uşaqlara qarşı zorakılıq, istismar, sui-istifadə hallarının qarşısının alınması üçün konkret tədbirlər görür. Belə hallar olduqda, aidiyyəti üzrə daxili işlər və yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanlarına məlumat verir, uşaq evinin fəaliyyəti barədə aylıq hesabatı və rüblük maliyyə hesabatlarını aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanına, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim edir, Nümunəvi Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri yerinə yetirir. Uşaq evlərinin direktoru tərəfindən verilən qərarlar əmr şəklində rəsmiləşdirilir, uşaq evlərində xidmətlər psixoloqlar, sosial işçilər və sosial xidmətçilər tərəfindən həyata keçirilir, uşaq evlərinin işçilərinin hüquq və vəzifələri uşaq evinin nizamnaməsi və “Sosial xidmət haqqında” qanunla, daxili intizam qaydaları isə uşaq evləri tərəfindən müəyyən olunur, uşaq evinin nizamnaməsi aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. Uşaq evlərində uşaqlar üçün ailə mühitinə yaxın təhlükəsiz və psixoloji cəhətdən sabit, uşağın şəxsi keyfiyyətlərini, inkişafındakı xüsusiyyətləri nəzərə alan, ehtiyac və maraqlarını qarşılayan şərait yaradılır, uşaq irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, mənşəyinə, sosial mənsubiyyətinə görə zorakılıq, təhqir, diskriminasiya və təqiblərdən qorunur. Uşağın hüquqlarının bərpası məqsədilə yuxarı orqana maneəsiz müraciət etmək imkanı təmin edilir və zəruri hallarda Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən araşdırmalar aparılır. Uşağın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onun hüquqlarının pozulması hallarının uçotu aparılır, onların səbəbləri təhlil olunur və gələcəkdə belə hüquqpozmaların qarşısının alınması üsullarına dair qərar qəbul edilir, uşaqda təhlükəsiz və əxlaq normalarına uyğun davranış bacarığı formalaşdırılır, uşaqla uşaq evinin heyəti arasında qarşılıqlı etibar, inam və hörmət əsasında mühitin yaradılması təmin olunur, uşağın səhhəti nəzərə alınmaqla, onun fərdi qida qəbul etmək tələbatı tibb işçisi tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra o, müvafiq qida ilə təmin edilir, uşaq geyim, ayaqqabı və yumşaq inventarlarla Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 17 yanvar tarixli 15 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bütün tipdən olan internat məktəblərdə, əqli və ya fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün internat məktəblərdə, uşaq evlərində, yetim və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün internat məktəblərdə tərbiyə olunan uşaq və yeniyetmələrin geyim, ayaqqabı, yumşaq inventarlarla təmin olunması norması”na uyğun təmin edilir, uşaq evlərində bayram, istirahət, əlamətdar günlərin və tətillərin səmərəli təşkil olunması təmin edilir, uşaq evində olan uşağa təyin edilmiş pensiya, aliment, müavinət və digər sosial ödənişlər uşağın adına açılmış bank əmanəti hesabına (depozitə) köçürülür, uşağın formalaşmış şəxsiyyət kimi inkişaf etməsi ilə bağlı məsələlər həll edilərkən, onun öz fikirlərini, münasibətini sərbəst şəkildə ifadə etməsi üçün şərait yaradılır, uşağın valideynləri, babaları, nənələri, qardaşları, bacıları və digər qohumları ilə ünsiyyətdə olması və onlar haqqında məlumatlar alması üçün ona müvafiq şərait yaradılır, 14 yaşına çatmış uşaqlara şəxsi işləri ilə tanış olmaq imkanı yaradılır, “Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında” qanuna uyğun olaraq, ərazi üzrə tibb müəssisəsi tərəfindən uşağa profilaktik peyvəndlər edilir, uşağın təhsil hüququ təmin edilir. Uşaqlara özünüifadə ehtiyaclarını qarşılamaq, uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş digər təhsil müəssisələrinə getmək imkanı yaradılır, o cümlədən uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili məqsədi ilə əyləncəli oyunlar, müsabiqələr keçirilir, yaradıcı insanlarla görüşlər təşkil edilir, onlar ayda 2 dəfədən az olmayaraq ekskursiyalara, gəzintilərə, konsert və teatr tamaşalarına, muzeylərə aparılır, ölkənin flora və faunasının, tarixinin və mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi təmin olunur, uşaqlar yaşlarına uyğun bədii ədəbiyyatla, dərs vəsaitləri, informasiya texnologiyaları, təhsilləri üçün zəruri olan və inkişafını, bacarıq və maraqlarını qarşılayan digər məktəb ləvazimatları ilə təmin olunurlar, uşaqlara ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində köməklik göstərilir, uşaq yaşına və potensialına görə peşə seçimi və istiqamətləri barədə məlumatlandırılır, uşağa gələcəkdə müstəqilliyini təmin etmək məqsədilə öz büdcəsini idarə etmək, alış-verişlə və evdarlıqla bağlı digər bacarıqları mənimsəmək üçün şərait yaradılır. Uşağın mümkün qədər müstəqil olması üçün uşaq evindəki məişət xidmətləri təşviq edilir və onda özünəxidmət bacarığı inkişaf etdirilir, yaşayış sahəsi olmayan uşaqlar Mənzil Məcəlləsinə və “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” qanuna əsasən yaşayış yeri ilə təmin olunana kimi uşaq evində qalmaq hüququna malikdirlər və uşaq evlərində uşaqlar tam dövlət təminatındadırlar və valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün qanunda nəzərdə tutulmuş bütün hüquq və imtiyazlardan istifadə edirlər. Uşaq evlərində uşağın təhlükəsizliyi, rahatlığı və ehtiyacları təmin edilməlidir, uşaq evlərində uşaq sanitariya-gigiyena, yanğından mühafizə və digər tələblərə cavab verən təhlükəsiz şəraitdə yaşamalıdır, uşaq evləri uşaq üçün müvafiq mebellə və avadanlıqlarla təchiz edilməlidir, uşaq evləri işıqlı, mövsümdən asılı olaraq isti və ya sərin olmalı və ventilyasiyası, kommunal və kommunikasiya sistemi daim qənaətbəxş vəziyyətdə saxlanılmalıdır. Yataq otaqlarında təbii işığı və ventilyasiyanı təmin edən pəncərələr olmalıdır, müxtəlif cinsdən olan 6 yaşdan yuxarı uşaqlar 6-9, 10-12, 13-14, 15-17 yaş və yaşayış sahəsi olmayan şəxslər kateqoriyaları olmaqla) ayrı-ayrı yataq otaqlarında yerləşdirilməlidirlər, uşaqların yataq otağının digər otağa keçidi olmamalı və qapısı ümumi dəhlizə açılmalıdır, iki uşağın eyni çarpayıda yatmasına, həmçinin 6 yaşından kiçik olan uşağın ikimərtəbəli çarpayının üst qatında yatmasına yol verilməməlidir, hər bir uşaq yaxşı vəziyyətdə olan, ən azı həftədə bir dəfə və ya çirkləndikdə təmiz yataq dəsti ilə təmin edilməlidir, şəxsi gigiyena məqsədilə uşaq gigiyenik vasitələrlə təmin edilməlidir, uşaq evlərində uşaqların fiziki təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilən təhlükə mənbəyi olmamalı, bütövlükdə uşaq evlərinin ətrafında olan həyət, zirzəmi, mansarda (girişi açıq olan), çardaq, qaraj, üstü açıq quyu (hovuz) və ya anbar ərazisi uşaqların təhlükəsizliyi baxımından yoxlanılmalıdır, uşaq evlərində dərman preparatları, təmizlik ləvazimatları, həşəratlara qarşı vasitələr, yanacaq məhsulları, bıçaq və digər təhlükəli alətlər uşaqların əli çatmayan yerlərdə və ya bağlı dolab və qutularda saxlanılmalıdır, uşaq evlərində istilik cihazlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması təmin edilməlidir, uşaq evlərində məişət tullantıları müvafiq örtülü qablarda saxlanılmalı, uşaqların sağlamlığı üçün təhlükə və xoşagəlməz təsir yaratmamalıdır, uşaq evlərində tezalışan materiallar istilik avadanlıqlarına yaxın yerləşdirilməməli, nasaz vəziyyətdə olan naqillərdən və elektrik məişət avadanlıqlarından istifadə edilməməlidir, uşaq evlərində hər bir telefon aparatının yanında yanğından mühafizə xidmətinin və təcili tibbi yardım stansiyasının nömrələri, qəza hallarında əlaqə saxlamaq üçün məsul şəxsin, həmçinin yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanının nümayəndəsinin əlaqə nömrələri olmalıdır, uşaq evlərinə məxsus həyətyanı sahədə dağıntı, zibil və üstü örtülməmiş çənlər olmamalıdır, uşaq evlərində uşağın nəqliyyatın hərəkətinin gur olduğu küçəyə, magistral yola, su sahəsi və ya digər təhlükəli ərazilərə getməsinin qarşısını alan hasar, yaxud maneə olmalıdır, uşaq evlərində uşaqlar oyuncaqlarla təmin edilməlidirlər. Həmin oyuncaqlar uşaqlara təhlükə yaratmamalı, onların yaşı və inkişafı baxımından məqsədəuyğun olmalıdır, uşaq evləri təhlükəsizlik xidməti ilə təmin olunur və uşaq evlərində yaşayanların adambaşına düşən yaşayış sahəsi 6 kvadrat metrdən az olmamalıdır. Uşaq evlərinə “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” qanuna uyğun olaraq, valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş 3 yaşdan yuxarı uşaqlar qəbul edilirlər, uşağın mənafeyinin tələb etdiyi hallar istisna olmaqla, qardaş və bacıların ayrılmasına yol verilmir. Uşaq evinə qəbul zamanı qohumluq əlaqəsi olan uşaqlara üstünlük verilir, uşaqların uşaq evlərinə yerləşdirilməsi üçün onların valideynlərindən biri, qohumları, digər qanuni nümayəndəsi (qəyyumu, himayəçisi), bələdiyyələr, qeyri-hökumət təşkilatları, habelə onların razılığı ilə digər şəxslər yerli icra hakimiyyəti orqanlarına ərizə ilə müraciət edirlər. Ərizəyə uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti (nikahdankənar doğulduğu təqdirdə, Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbəsinin arayışı), vəfat edən valideynin (valideynlərin) ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti və ya bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələrinin arayışı, valideynin (valideynlərin) xəbərsiz itkin düşmüş, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya fəaliyyət qabiliyyəti məhdud olan hesab edilməsi, ölmüş elan olunması ilə bağlı məhkəmənin qətnaməsinin surəti, valideyn (valideynlər) valideynlik hüququndan məhrum edilmişdirsə və ya valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılmışdırsa, bu barədə məhkəmənin qətnaməsinin surəti, qəyyumun və ya himayəçinin təyin edilməsi barədə sənədin və qəyyumun və ya himayəçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, valideynlər boşanmışdırsa, nikahın pozulması haqqında şəhadətnamənin surəti, valideynlərdən birinin və ya hər ikisinin həbsdə olduğu təqdirdə, məhkəmənin müvafiq qərarının surəti, valideynin (valideynlərin) əlilliyi varsa, əlillik qrupunu təsdiq edən sənədin surəti, uşağın yaşadığı mənzildə qeydiyyatda olan şəxslər barədə müvafiq polis orqanının arayışı, valideynin (valideynlərin) daşınmaz əmlak üzərində hüququnu təsdiq edən daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən məlumat və uşağın sağlamlıq vəziyyəti haqqında tibbi arayış əlavə olunur. Ancaq göstərilən sənədləri müraciət edən şəxs bu və ya digər səbəbdən təqdim edə bilmədikdə, uşağın uşaq evinə yerləşdirilməsindən imtina edilmir. Çatışmayan sənədlər yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sorğusu ilə aidiyyəti dövlət orqanları tərəfindən ən geci bir ay müddətində təqdim olunur. “Sosial xidmət haqqında” qanunun 12.4-cü maddəsinə əsasən, müraciətə daxil olduğu vaxtdan 5 iş günü müddətində yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanında baxılır və uşağın uşaq evinə yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilir, uşaq evlərinə qəbul ilboyu aparılır. Uşaq evlərinə qəbul edilən uşaq üçün Nümunəvi Nizamnamədə göstərilənlər də daxil olmaqla, doğumunun qeydiyyata alındığı yer, ailə üzvlərinin sayı və tərkibi, valideyninin (valideynlərinin), qardaş və bacılarının yaşayış ünvanları, əlaqə telefonları, valideyninin (valideynlərinin) məşğulluq vəziyyəti (işsiz və ya məşğul olması, fəaliyyət növü, əmək miqrantı olub-olmaması), valideynlərinin ölümündən sonra qalmış əmlakın siyahısı və bu əmlakı idarə etmək səlahiyyətinə malik şəxslər, uşağın qeydiyyatda olduğu yaşayış yeri barədə sənədlər, sağlamlıq tarixçəsi (peyvəndlər, keçirdiyi xəstəliklər, praktiki sağlamlıq və sağlamlıq imkanları), təhsili ilə bağlı sənədlər, o cümlədən təhsil aldığı müəssisənin adı, ünvanı və telefon nömrəsi, hər 6 (altı) aydan bir uşağın təhsilə davamiyyəti haqqında yenilənmiş məlumat, xüsusi təhsil nailiyyəti (fənnin növü, olimpiadanın tarixi və yeri), xüsusi idman nailiyyəti (idmanın növü, yarışmanın tarixi və yeri), üzv olduğu idman dərnəyi (dərnəyin ünvanı və uşağın üzv olduğu tarix), asudə vaxtını təmin edən istirahət düşərgəsi (düşərgənin adı, yeri, uşağın istirahət düşərgəsində olduğu tarix), uşağa göstərilən sosial xidmətlər haqqında və həmin xidmətlərin uşağın inkişafında etdiyi dəyişikliklər barədə məlumat, təyin edilmiş aliment (məbləği, təyin edildiyi müddət, verilmə ardıcıllığı barədə hər 6 (altı) aydan bir yenilənmiş məlumat), təyin edilmiş əmək pensiyası və ya sosial müavinətlər (növlər üzrə ayrı-ayrılıqda), təyin edilmiş ünvanlı sosial yardım (məbləği və verilmə müddəti) və 15 yaşından yuxarı uşağın məşğulluq vəziyyəti (iş yeri, işə qəbul olunduğu və ya məşğulluq orqanında işsiz olaraq qeydiyyata alındığı tarix) əsasında şəxsi iş açılır. Uşaq evlərini tərk edən uşaqların şəxsi işlərinin surəti uşaq evlərində ən azı 10 il müddətində saxlanıldıqdan sonra Milli Arxiv İdarəsinə təhvil verilir. Uşağı qısa müddətə müvəqqəti (mütəmadi qaydada hər həftə sonunda və ya bayram günlərində) öz ailəsinə götürmək istəyən yaxın qohumlarından biri (bundan sonra – şəxs) uşaq evinin direktoruna ərizə ilə müraciət edir. Ərizədə uşağın və onu öz ailəsinə müvəqqəti götürmək istəyən şəxsin adı, soyadı və yaşı, şəxsin ünvanı, əlaqə telefonları və uşağın ailəyə götürülməsinin dəqiq müddəti göstərilməlidir. Uşaq evinin direktoru ərizəni aldıqdan sonra 3 iş günü müddətində yerli icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayə orqanını məlumatlandıraraq, uşağın qısa müddətə şəxsin ailəsinə verilməsinə və ya verilməsindən imtina olunmasına dair əsaslandırılmış qərar qəbul edir. Şəxsin həmin qərardan inzibati və ya məhkəmə qaydasında şikayət etmə hüququ var. Uşağın qısa müddətə şəxsə verilməsinə dair qərarda uşağın adı, soyadı və yaşı, şəxsin adı, soyadı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi, qeydiyyat və faktiki yaşayış ünvanı, uşağın uşaq evini tərk etmə vaxtı və qohumluq əlaqəsini təsdiq edən sənədin surəti, uşağın verilməsinin əsaslandırılması və səbəbləri qeyd olunur. Şəxs uşağın lazımi qayğı və yaşayış şəraiti ilə təmin edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Uşaq uşaq evini valideynlərinə (qəyyumuna, himayəçisinə) qaytarıldıqda, övladlığa götürüldükdə, 18 yaşı tamam olduqda (ali və orta peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində əyani formada təhsil alan şəxslər təhsilini bitirdikdə (23 yaşdan çox olmamaqla) və ya əmək fəaliyyətinə başladıqda və nikaha daxil olduqda daimi tərk edir. Uşaq uşaq evini daimi tərk edərkən müddəti göstərilməklə, uşaq evində olması barədə arayışla birlikdə Nümunəvi Nizamnamədə göstərilən sənədlərlə də təmin edilir. Uşaq evlərinin əmlakı və maliyyə vəsaitləri yalnız Nümunəvi Nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə edilir. Uşaq evlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 626 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası”na uyğun dövlət nəzarəti həyata keçirilir. Uşaq evlərinə qanunla müəyyən edilmiş qaydada ictimai nəzarət həyata keçirilir. Uşaq evlərinə ictimai nəzarət fiziki şəxslərin və ictimai birliklərin təşəbbüsü əsasında təşkil olunmaqla həyata keçirilir. Uşaq evlərinə ictimai nəzarət dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, “İctimai iştirakçılıq haqqında” qanunla müəyyən edilmiş formalarda və qaydada aparılır. Uşaq evlərinə ictimai nəzarəti həyata keçirən fiziki şəxslər və ictimai birliklər uşaqların mənafeləri nəzərə alınmaqla, istənilən vaxt maneəsiz və əvvəlcədən xəbərdarlıq etməməklə uşaq evlərinə daxil olmaq, baxış keçirmək, yerli icra hakimiyyəti orqanlarındanvə uşaq evlərindən uşaqların sağlamlıq vəziyyəti, təhsili, saxlanma şəraiti (o cümlədən, qidalanması) barədə məlumat almaq, bu məlumatların həqiqətə uyğunluğunu yoxlamaq, aidiyyəti üzrə təkliflər vermək, uşaqların qanunla müəyyən olunmuş hüquq və imtiyazlarının təmin edilməsi üçün “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası”nın 1.3-cü bəndində göstərilən orqanlar qarşısında vəsatət qaldırmaq, bunlarla bağlı ictimai müzakirələr keçirmək hüquqlarına malikdirlər.

6 İyun 2015 10:51

“A.M.A.Y. Abdulla”nın məhkəməsi təxirə salındı

  Bakı İstintaq Təcridxanasından dustaqları məhkəməyə gətirilməsində çətinlik yaranıb İyunun 4-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə A.M.A.Y. ticarət mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Abdulla Abdullayev, Heydər Rzayev, Mehman Məmmədxanlı, Elşən Novruzov, Vidadi Qurbanov və Nadejda İlyasovanın barəsində olan cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilməli idi. Lakin təqsirləndirilən A.Abdullayev saxlanıldığı Bakı İstintaq Təcridxanasından gətirilmədiyindən proses qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıb. Ümumiyyətlə, Zabrat qəsəbəsində yerləşən Bakı İstintaq Təcridxanasından məhkəmələrə təqsirləndirilən şəxslərin gətirilməsində ləngimələr yaranıb. Bunun səbəbi kimi təqsirləndirilən şəxslərin məhkəmələrə gətirildiyi yolun Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığından keçməsi olduğu göstərilir. Qeyd edək ki, Abdulla Abdullayev və digərləri Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (mənimsəmə və ya israf etmə) və 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə təqsirləndirilir. Təqsirləndirilən şəxslərdən yalnız A.Abdullayev barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilib, digər şəxslər isə zamindədirlər. A.Abdullayev ötən il aprelin 4-də həbs olunub. Onunla bağlı İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan daxil olmuş material Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırılıb. A.Abdullayevin həbsi ilə bağlı Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin zamanında yaydığı məlumata görə, ilkin araşdırma zamanı toplanmış sübutlar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 (mənimsəmə və ya israf etmə) və 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq müəyyən edib ki, 2006-2008-ci illərdə “Birlikbank” ASC-nin Müşahidə Şurasının sədri işləmiş Abdulla Abdullayev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə kənd təsərrüfatı, eləcə də digər sahələrin inkişafına yönəldilməsi nəzərdə tutulan ümumilikdə 3 milyon 397 min manat məbləğində vəsaiti təyinatı üzrə istifadə etməyib. İstintaqın gəldiyi qənaətə görə, vəsaiti ayrı-ayrı hüquqi şəxslərin müvəkkil bank olan “Birlikbank” ASC-də açdırdığı hesablaşma hesablarına köçürməklə həmin vəsaiti faktiki rəhbəri olduğu A.M.A.Y. MMC-nin Xətai rayonu ərazisində yerləşən binasının təmir-tikinti işlərinə xərcləyib. Özgənin külli miqdarda əmlakını mənimsəməsində şübhələr üçün ciddi əsaslar olduğundan A.Abdullayevə Cinayət Məcəlləsinin qeyd olunan maddələri üzrə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs-qətimkan tədbiri seçilib.(musavat.com)

5 İyun 2015 9:39

Bir ayda 8 mindən çox müraciət

ƏƏSMN-nin “Çağrı mərkəzi”nə daxil olan müraciətlərin 40,03% sosial təminatla bağlı olub Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142-“Çağrı Mərkəzi"nə bu ilin mayında 8029 müraciət daxil olub. Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirilib ki, onlardan 3214-ü (40,03%) sosial təminat, 2126-ı (26,47%) əmək qanunvericiliyi, 1204-ü (15%) nazirliyin elektron xidmətlərindən istifadə, 838-i (10,44%) tibbi-sosial ekspertiza və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası, 647-i (8,06%) məşğulluq məsələləri üzrə olub. “Çağrı mərkəzi"nə daxil olan müraciətlərin 7438-i (92,6%) qeyd olunan məsələlərə dair sorğulardan ibarət olub və həmin sorğularla əlaqədar vətəndaşlara müvafiq məsələlərə dair hüquqi izahatlar verilib. Digər müraciətlərdə isə əmək, məşğulluq, sosial təminat məsələləri ilə əlaqədar təklif və şikayətlər ifadə olunub ki, həmin müraciətlər müraciət vərəqəsi əsasında araşdırılmaq üçün nazirliyin müvafiq struktur bölmələrinə yönəldilib. May ayında 142-“Çağrı mərkəzi"nə daxil olan müraciətlərin sayı əvvəlki aprel ayı ilə müqayisədə 21,58% azalıb. O cümlədən müraciətlərdə azalma sosial təminat məsələləri üzrə 21,60%, əmək qanunvericiliyinə əməl olunması məsələləri üzrə 18,76%, nazirliyin elektron xidmətlərindən istifadə məsələləri üzrə 23,98%, tibbi-sosial ekspertiza və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası məsələləri üzrə 20,86% və məşğulluq məsələləri üzrə 26,39% faiz təşkil edib.

4 İyun 2015 1:21

Şəmkirin icra başçısı dəyişdirildi

İcra başçısının səlahiyyətlərini 1 günlük uşaqlardan biri icra edəcək Şəmkirin icra başçısı dəyişdirildi... Ancaq bir günlük. Belə ki, 1 iyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə Şəmkirdə reallaşan "Bir Günlük Xəlifə" adlı layihə çərçivəsində məktəbyaşlı uşaqlar icra başçısının və müxtəlif rəhbər şəxslərin səlahiyyətlərini icra ediblər. Uşaqlar günü münasibəti ilə Qərb bölgəsinin digər rayonlarında müxtəlif məzmunlu tədbirlər təşkil olunub. Uşaqlar müxtəlif xatirə hədiyyələri ilə mükafatlandırılıblar. Samuxda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə təşkil olunan tədbirdə rayonun 16 məktəbəqədər müəssisəsi iştirak edib. Aztəminatlı və imtiyazlı ailələrin övladları, eləcə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar da diqqətdən kənarda qalmayıb. Tədbirdə uşaqlar üçün yaradılan şəraitdən, onların vaxtının səmərəli təşkilindən söhbət açılıb. Bildirilib ki, gələcəyimiz olan uşaqların sağlam ruhda böyüməsi üçün məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir. Bu il əsaslı şəkildə yenidən qurulan və müasir avadanlıqlarla təchiz olunan 3 saylı uşaq bağçası-körpələr evi də yenilikləri ilə diqqət çəkir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə rayonda 2 körpələr evi-uşaq bağçasının inşası başa çatdırılıb. Yaxın günlərdə hər iki tərbiyə ocağı qapılarını balacaların üzünə açacaq. Bayram tədbirində uşaqların ifasında rəqslər, şeirlər maraqla qarşılanıb. 1 iyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü Göygöl rayonunda da qeyd edilib. Xüsusi olaraq zövqlə bəzədilən istirahət parkı uşaqların sevincinə səbəb olub. Göygöldə də həmyaşıdlarımız bayramlarını böyük fərəh hissi ilə qeyd edirlər. Onları təbrik etmək üçün bu məkana yüzlərlə rayon sakini toplaşıb. Çıxış edənlər balacaları təbrik edərək onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıblar. Göygöldə fəaliyyət göstərən 18 məktəbəqədər müəssisədə 750 uşaq tərbiyə alır. Son illər ərzində 6 körpələr evi-uşaq bağçası yenidən qurulub. Hazırda rayon mərkəzində daha 2 yeni bağçanın inşası aparılır. Bundan başqa, rayonda Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzi də mövcuddur. Həmin mərkəzdən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla yanaşı, aztəminatlı və imtiyazlı ailələrin övladları da yararlanırlar. Burada balacaların intellektual bacarıqlarının artırılması üçün hər cür imkanlar yaradılıb. Tədbir geniş konsert proqramı ilə davam edib. İştirakçılar milli musiqilərin sədaları altında parkı gəzərək uşaqların əl işlərindən ibarət rəsm sərgisinə tamaşa ediblər. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətində də uşaqlarla görüş keçirilib, onlara hədiyyələr təqdim olunub. İstirahət parkında təşkil olunan bayram tədbirində isə balacaların əl işləri və çıxışları alqışlarla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Şəmkir əhalisinin təxminən 47 minini uşaqlar təşkil edir. Onlardan 3000 nəfəri uşaq bağçalarında tərbiyə alır. Məktəb yaşlı uşaqların sayı isə 30 000 nəfərdir. Son illər rayonda məktəbəqədər və məktəbdənkənar müəssisələrin yenilənməsi işi sürətləndirilib. Şəmkir şəhərində Oksford məktəbinin nəzdində müasir tələblərə cavab verən uşaq bağçası-körpələr evi inşa edilib. Hazırda Kür qəsəbəsində uşaq bağçası-körpələr evinin mövcud binasında əsaslı təmir işləri davam etdirilir, yaxın vaxtlarda balacaların ixtiyarına veriləcək. 1 iyun - Beynəlxalq Uşaqların Müdafiəsi Günündə Şəmkirdə “Bir günlük xəlifə” adlı layihə də reallaşıb. Layihə çərçivəsində hər bir uşaq müxtəlif rəhbər vəzifəni icra edib.(ans press)

1 İyun 2015 7:10

“Kapital Bank”ın rəhbərliyi dəyişdirildi

Mircamal Paşayevi Cəlal Qasımov əvəzlədi; Beynəlxalq Bankla bağlı baş verən proseslər təkrarlana bilərmi? Mayın 27-də “Kapital Bank” ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçirilib. Bu barədə fins.az məlumat yayıb. Bankdan sayta verilən məlumata görə, yığıncaqda bankın Müşahidə Şurasının (MŞ) tərkibinə dəyişiklik edilib. MŞ-nin sədri Mircamal Paşayev icraçı direktor olduğu “Pasha Holding” ASC-də işinin çox olması ilə əlaqədar istefa verib. Onun yerinə bir qədər əvvəl holdinqin Bank Qrupunun rəhbəri təyin edilmiş Cəlal Qasımov seçilib. Nəzərə çatdıraq ki, Cəlal Qasımov Bank Qrupunun rəhbəri postuna mayın əvvəllərində gətirilmişdi. Ondan əvvəl isə “Unibank”ın icraçı direktoru vəzifəsində çalışıb. C.Qasımov 2013-cü ilin mart ayında “Unibank”ın icraçı direktoru təyin olunub. O, bu vəzifədə 2015-ci ilin aprel ayına qədər çalışıb... “Kapital Bank” Azərbaycanda ilk kassası 1874-cü ildə yaradılan Əmanət Bankın hüquqi varisidir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 fevral 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə üç dövlət səhmdar-kommersiya bankının - Aqrar-Sənaye, Sənaye-İnvestisiya və Əmanət banklarının sağlam aktiv və öhdəliklərinin birləşdirilməsi nəticəsində Birləşmiş Universal Səhmdar Bankı (BUSBank) yaradılıb. 29 dekabr 2004-cü il tarixində bank səhmdarlarının növbədənkənar iclasında BUSBank adının dəyişdirilməsi və Banka “Kapital Bank” adının verilməsi qərara alınıb. Hazırda “Kapital Bank” ASC-nin səhmlərinin 99.84%-i “Paşa Holdinq”ə aiddir. Bankın nizamnamə kapitalı 185 mln. AZN-dir. 89 filialı və 5 şöbəsi ilə “Kapital Bank” Azərbaycanda ən böyük xidmət şəbəkəsinə malik maliyyə qurumudur. 2 milyondan çox aktiv ödəniş kartlarının sayı ilə də bank Azərbaycanda liderdir. Universal bank olan "Kapital Bank" həm fiziki, həm də korporativ müştərilərə xidmət göstərir. Bank tərəfindən 2 milyondan çox fiziki və 22 mindən çox korporativ müştəriyə xidmət göstərilir. Eyni zamanda “Kapital Bank” dövlətin həyata keçirdiyi bir sıra sosial proqramlarda da yaxından iştirak edir. “Kapital Bank” ASC-nin Müşahidə Şurasının 10.06.2013-cü il tarixli qərarına əsasən Rövşən Şamil oğlu Allahverdiyev bankın İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilib. Nəzərə çatdıraq ki, Mircamal Paşayev Azərbaycanın ABŞ-dakı sabiq səfiri, hazırda Diplomatiya Akademiyasının rektoru olan Hafiz Paşayevin oğludur. “Kapital Bank”ın Müşahidə Şurasının rəhbərinin istefa verməsi həm də ona görə diqqət çəkir ki, Beynəlxalq Bankla bağlı baş verən proseslər də məhz bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyevin istefasından sonra başlamışdı. Düzdür, bəlli səbəblərdən burada paralellər aparmaq bir qədər mümkünsüz görünə bilər, ancaq ortada olan bir fakt var; ölkə prezidenti İlham Əliyev ölkənin maliyyə qurumlarında, bank sektorundakı vəziyyətə çox ciddi nəzarət edir. Belə ehtimallar da var ki, müəyyən daxili araşdırmalar zamanı “Kapital Bank”da da müəyyən qüsurlar aşkarlanıb və bu bankın rəhbərliyi təftiş edilib. Bu, neft gəlirlərinin azalmasından sonra ölkədə maliyyə ilə bağlı ortaya çıxan maxinasiya faktlarına görə prezidentin kimsəyə güzəşt etməməsinin göstəricisi kimi də səciyyələndirilə bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, Beynəlxalq Bankdan sonra “Kapital Bank”da da araşdırmaların, təftişin aparılacağı gözlənilən idi. Çünki əgər Beynəlxalq Bankda dövlətin 50,2 faiz payı varsa, “Kapital Bank” da əksər kommunal, vergi, cərimə ödəmələrinin həyata keçirildi bankdır. Yəni dövlətin xeyli faiz büdcə yığımı bu bank vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə də dövlət təbii ki, bu bankı da diqqətdən kənar tuta bilməzdi. Eyni zamanda ekspertlər hesab edir ki, Beynəlxalq Bankla müqayisədə “Kapital Bank”da proseslər o qədər də sərt üsullarla getməyə bilər. Ancaq bu bankda və müəyyən şəxslərin vasitəsilə burada maxinasiyalara yol verən sahibkarların cəzalandırılacağı istisna deyil. (musavat.com)

28 May 2015 10:30

Yanğından zəhərlənənlər gələn həftə evə buraxıla bilər

Mayın 19-da Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti, 200/36 ünvanda yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş yanğın nəticəsində zəhərlənən 14 nəfərin vəziyyəti hələ də orta-ağırdır Xəsarət alanlardan götürülən qan analizlərinin nəticələri isə artıq bəllidir. Onların qanında orta və ağır dərəcə dəm qazından zəhərlənmə nəticəsində yaranan karboksiqemoqlobin aşkarlanıb. Dəm qazından zəhərlənmələrdən sonra insanın mərkəzi sinir sistemi, ürək, həmçinin böyrək və qara ciyərın toxumaları zədələnir. Təəssüf ki, orqanizm bu zəhərin fəsadını uzun illər boyu daşıyır. Bəs bu fəsadlardan necə qurtulmaq olar? Ağır toksiki məhsullarla zəhərlənmədən sonra tam müalicə-reabilitasiya mümkündürmü? Mütəxəssislər virtualaz.org saytına zəhərlənmələrdən sonra yaranan problemlərdən və müalicə yollarından danışıblar. Respublika Toksikologiya Mərkəzinin rəhbəri Azər Maqsudov deyir ki, bu cür zəhərlənmələr tənəffüs xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur: “Hazırda bizim mərkəzdə müalicə olunan xəstələrin həyati təhlükəsi yoxdur. Lakin növbəti həftənin ilk günündə mütəxəssislər təkrar baxış keçirəcəklər, onların səhhətində baş verə biləcək fəsadlar müzakirə olunacaq. Bundan sonra onların ev və ya xəstəxana şəraitində qalmalarına qərar veriləcək”. A.Maqsudov dedi ki, zəhərlənənlər daima soyuqdəymə və virus xəstəliklərindən qorunmalıdır. Çünki dəm qazı zəhərlənmələri ilk növbədə tənəffüs orqanlarına təsir göstərir: “Onların tənəffüs orqanlarında qalıq, yəni zəhərlənmənin əlamətləri qalacaq. Soyuqdəymə və ya qripə yoluxduqları təqdirdə təngnəfəslik kimi əlamətlər özünü büruzə verəcək. Bu insanların immun sistemi zəifləyib. Bu tip zəhərlənmələr immun sisteminə mənfi təsir edir. Buna görə də xəstələr evə buraxılandan sonra ərazi poliklinikalarının nəzarətində olacaqlar. Qatı tüstüdən zəhərlənən şəxslərin ağciyərində gedən bərkiməyə gəlincə isə bu, ilkin əlamətdir. Bu hallar bir neçə gün davam edir, sonra çəkilib gedir”. Həkim Aygün Səmədova isə bu tip zəhərlənmələrin mərkəzi sinir sisteminə zərbə vurduğunu deyir: “Bu cür zəhərlənmələr insan orqanizminin ilk növbədə mərkəzi sinir sistemini iflic edir. Buna görə də zəhərlənən insanların əksəriyyətində psixoloji problemlər ortaya çıxır, onlar əsəbi, aqressiv, emosional olurlar, yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkirlər. Bəzən isə hətta əllərdə, ayaqlarda qıcolmalar belə yaranır. Zəhərlənən insanlara dərman müalicəsi ilə yanaşı psixoloji dəstək də vacibdir”. A.Səmədova yanğın nəticəsində zəhərlənən bina sakinlərinin psixoloji problemlərlə üzləşəcəklərindən əmindir: “Ağ ciyərin və tənəffüs orqanlarının zədələnməsi də birbaşa əsəb sisteminə təsir göstərir. Bundan əlavə, psixoloji gərginliklər də nəzərə alınmalıdır. Doğrudur, ikinci həftədən başlayaraq emosional vəziyyət nisbətən dəyişir, reaksiyalar normal hala gəlir. Amma bu insanlar uzun müddət təngnəfəslik, halsızlıq, tez yorulma kimi əlamətlərdən şikayətçi olacaqlar. Buna görə də daim həkim nəzarətində qalmalı, digər tərəfdən isə psixoloji yardım almalıdırlar. Nəzərə alsınlar ki, tənəffüs orqanlarının zədələnməsi uzun illər müalicə tələb edir. Belə xəstələrin əhval-ruhiyyəsi daim yüksək olmalıdır”.  

23 May 2015 2:34

“ASAN xidmət” yanan bina ilə bağlı hərəkətə keçdi

Xidmət yanğın baş verən binanın sakinlərinə xidmət göstərməyə başlayır Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Binəqədi rayonu ərazisində yanğın baş verən çoxmərtəbəli binada sənədləri yanmış və ya korlanmış sakinlərə Səyyar ASAN xidmət vasitəsilə xidmət göstəriləcək. “ASAN xidmət”dən ANS PRESS-ə verilən məlumata görə, səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunur. Bu xidmətlərə aşağıdakı və digər zəruri sənədləşmələr daxildir: -Notariat fəaliyyəti; -Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı; -Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi; -Ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi; -Sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi; -Mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi; -Daşınmaz əmlakın təsvirinə, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışların verilməsi; -Fərdi yaşayış evləri üzərində mülkiyyət hüquqlarının təkrar dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışların, texniki pasportların verilməsi. Qeyd edək ki, xidmətlər 22 may 2015-ci il tarixindən etibarən baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yaradılmış qərargahın yanında Səyyar avtomobillər və iritutumlu avtobus vasitəsilə həyata keçiriləcək. Səyyar ASAN xidmətin iş qrafiki: Həftənin bazar ertəsi - cümə günləri saat 10:00-dan 20:00-dək, Şənbə və bazar günləri isə saat 10:00-dan 17:00-dək (nahar fasiləsi olmadan).

21 May 2015 4:58

Bakıda böyük dəyişiklik

Şəhərə gələcək rayon maşınları üçün xüsusi dayanacaq yaradılıb İyunun 1-dən rayon dövlət nömrəli avtomobillərin Bakı şəhərinə girişi qadağan ediləcək. Bu barədə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov  məlumat verib. Yeni qərara görə, rayon qeydiyyatı olan avtomobillər üçün paytaxtın iki girişində xüsusi dayanacaqlar yaradılıb. Dayanacaqlar paytaxtın qərb istiqamətində girişi üçün Qaradağda, şimal ərazisindən gələnlər üçün isə “Xırdalan dairəsi” ərazisində yaradılacaq. Həmin dayanacaqlarda rayondan gələn avtomobillər saxlanılacaq. Rayondan gələn vətəndaş maşınını həmin dayanacaqda saxlayacaq və Bakıya gələcək. Həmin prosesə yol polisi nəzarət edəcək. Yol polisindən isə bildirdilər ki, vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçün hər şey yaradılacaq. Yəni həmin dayanacaq yaxınlığında xüsusi nəqliyyat olacaq ki, paytaxta gələn vətəndaşlar əziyyət çəkməsinlər. Dayanacaqda sərfəli qiymətə yük daşımaq üçün maşınlar və taksilər rayon camaatına xidmət göstərəcək. Nəzərə alsaq ki, yay mövsümündə rayonlardan Bakıya meyvə-tərəvəz yük maşınları ilə gətiriləcək, bu zaman nəqliyyat problemi yarana bilər. Bu problemin qarşısını almaq üçün yol polisi xüsusi nəzarət həyata keçirəcək. Paytaxta meyvə-tərəvəz, qida məhsulları gətirən avtomobillər yalnız gecə saatlarında hərəkət edə bilərlər. Gecə saatlarında, saat 22-dən səhər saat 5-ə qədər qida, dərman və təcili gətirilməsi lazım olan məhsulları daşıyan yük maşınları Bakıda hərəkət edə biləcəklər. Həmin saatlarda gətirilən məhsullar bazarlara, dükanlar və apteklərə daşınacaq.

18 May 2015 12:27

Vasif Talıbov türk generalı ilə görüşdü

“Blokada Naxçıvanda ordu quruculuğu tədbirlərini zərurətə çevirib” Mayın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimlərində iştirak etmək üçün Naxçıvana gələn Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 3-cü ordu komandanı, ordu generalı Ümit Dündar ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Vasif Talıbov birgə hərbi təlimlərin keçirilməsini hər iki ölkənin gücünün, eyni zamanda, Azərbaycan və Türkiyə orduları arasındakı birliyin göstəricisi kimi dəyərləndirib. Muxtar respublikada ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirləri diqqətə çatdıran Ali Məclisin Sədri deyib ki, düşmən dövlətlə sərhəddə yerləşməsi və blokada şəraitində yaşaması Naxçıvanda ordu quruculuğu tədbirlərini zərurətə çevirib. “Bu gün Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvanda yerləşən ordu birləşmə və hissələri torpaqlarımızın müdafiəsini etibarlı təşkil etməklə yanaşı, istənilən döyüş tapşırığını da uğurla yerinə yetirmək əzmindədir”, o deyib. Vasif Talıbov Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin muxtar respublikada ordu quruculuğuna göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 3-cü ordu komandanı, ordu generalı Ümit Dündar Naxçıvanda keçirilən birgə hərbi təlimin hər iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Naxçıvanda bütün sahələrin inkişafının məmnunluq doğurduğunu qeyd edən Ümit Dündar ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin də qürurverici olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanın müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov və Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulu Nihat Ərşən görüşdə iştirak ediblər. pia.az

15 May 2015 4:35

Bir ayda 7 min işçi ixtisara düşüb

Ölkə iqtisadiyyatında çalışan muzdlu işçilərin sayı azalıb Azalma xüsusilə dövlət müəssisələrində çalışanların sayında hiss edilir. PİA.AZ “Bizim Yol” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) məlumatına görə, 2015-ci ilin birinci rübündə ölkə iqtisadiyyatında muzdla işləyən işçilərin sayı 1 milyon 507 min nəfər olub. Onlardan 879,2 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət bölməsində, 627,8 min nəfəri isə qeyri-dövlət bölməsində fəaliyyət göstərib. Halbuki, 2015-ci ilin fevral ayında ölkə iqtisadiyyatında muzdla çalışan işçilərin sayı 1 milyon 514 min nəfər olub. Onlardan 880,6 min nəfəri iqtisadiyyatın dövlət bölməsində, 633,5 min nəfəri isə qeyri-dövlət bölməsində fəaliyyət göstərib. Göründüyü kimi, bu ilin bir ayı ərzində iş yerlərini itirənlərin sayı 7 min nəfər olub. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə muzdla çalışanların sayı 3 min nəfər azalıb. Belə ki, keçən ilin birinci rübündə iqtisadiyyatda çalışan işçilərin sayı 1 milyon 510 min nəfər təşkil edirdi. Qeyd edək ki, bu ilin birinci rübündə muzdla işləyənlərin 22,4 faizi təhsildə, 18,9 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri sahəsində, 12,4 faizi sənayedə, 8,7 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsində, 6,8 faizi tikintidə, 4,7 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatında, 3,8 faizi peşə, elmi və texniki fəaliyyət sahəsində, 2,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 1,7 faizi informasiya və rabitə sahəsində və 17,7 faizi iqtisadiyyatın digər sahələrində məşğul olublar. Rəqəmlərin təhlilini apardıqda ən böyük işçi ixtisarı tikinti sektorunda görünür. Əgər bu ilin fevral ayında tikintidə çalışanların sayı 7,1 faiz təşkil edirdisə, mart ayında bu rəqəm 6,8 faizə qədər düşüb. Bunun da başlıca səbəblərindən biri dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinin azaldılması, bank sektorunda kapital qıtlığının yaranması, ölkədə ümumi iqtisadi durğunluğun mövcudluğudur. Nəticədə respublika üzrə tikinti işlərinin əksəriyyəti dayandırılıb, işçilər öz hesablarına məzuniyyətə göndərilib. Tikinti sektoru isə bu gün əhalinin gəlirlərinin əsas lakomativlərindən hesab olunur. Sözügedən sektorda hər hansı bir dəyişikliyin baş verməsi, ümumi iqtisadi fəallığa öz təsirini ciddi şəkildə göstərir. Diqqət çəkən tendensiyalardan biri isə əhalinin gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq, orta aylıq əmək haqqının artmasıdır. Belə ki, DSK-nin məlumatına görə, yanvar-mart aylarında orta aylıq nominal əmək haqqı 449,5 manat olub. Bu ilin yanvar-fevral aylarında isə ölkə iqtisadiyyatında orta aylıq əmək haqqı 444,5 manat təşkil edib. Göründüyü kimi, iqtisadi fəallıq azaldığı halda, fevral ayına nisbətən mart ayında orta aylıq məvaciblərdə 5 manatlıq artım qeydə alınıb. Ekspertlər düşünür ki, ölkədə orta aylıq əmək haqlarının hesablanma mexanizmi dəyişməlidir. İndiki hesablanma qaydası sovet dönəmindən qaldığına görə beynəlxalq standartlara cavab vermir, ona görə də reallığı əks etdirmir. Beynəlxalq metodlar əsasında hesabladıqda isə, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının 200-300 manatı ötmədiyini bildirirlər. İqtisadçı-ekspert Nemət Əliyev "Bizim Yol"a şərhində bu ilin birinci rübündə orta aylıq əmək haqqının yüksəlməsini muzdlu işçilərinin sayının azalması ilə əlaqələndirdi. İqtisadçı "Statkom"un rəqəmlərlə manipulyasiya etdiyini deyir: "Dövlət Statistika Komitəsinin orta aylıq əmək haqqı ilə bağlı göstərdiyi rəqəm ölkədə işçilərin orta gəlirinin real göstəricisi deyil. Komitə orta aylıq əmək haqlarını açıqlayanda qarşısında "muzdlu işçilər" ifadəsi işlədilir. Azərbaycanda muzdlu işçilərin sayı 1.5 milyon nəfərdir. Həmin işçilərə ayrılan əmək haqqı fondunu 1.5 milyona bölərək orta aylıq məvacibi çıxarırlar. Bu, ölkədə muzdlu işçilərə hesablanmış orta aylıq əmək haqqıdır. Yəni real orta aylıq məvacib göstəricisi ola bilməz. Ona görə ki, Azərbaycanda 4.6 milyon nəfər məşğul əhali var. Bu rəqəmdən 1.5 milyonunu çıxanda yerdə qalan rəqəm 3.1 milyon olacaq. O zaman 3.1 milyon nəfərin aldığı əmək haqqının səviyyəsi nə qədərdir? Rəqəm yüksək görünsün deyə süni şəkildə manipulyasiya yaradırlar. Əslində, "Statkom" bütün məşğul əhalinin orta aylıq məvacibini çıxarmalıdır. Ona görə də Dövlət Statistika Komitəsinin elan etdiyi indiki rəqəm heç nəyə yaramır, sadəcə olaraq təbliğat vasitəsi kimi qeyd edirlər". N.Əliyevin hesablamalarına görə, bu gün ölkədə orta aylıq əmək haqqı 200 manatı ötmür: "Ümumi əmək haqqı fondunu 4.6 milyona bölsələr, o zaman orta aylıq əmək haqqı təqribən 200 manat ətrafında olacaq". İqtisadçının fikrincə, mövcud iqtisadi vəziyyət məvaciblərin orta göstəricisinin aşağı düşməsini diktə edir: "Neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, kəskin devalvasiya fonunda canlanma deyil, passivləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Dövlət büdcəsindən kapital qoyuluşu məqsədilə ayırdığı vəsaitlər təqribən 2 dəfəyədək aşağı düşüb. Bankların kapital qoyuluşları 47 faiz azalıb, xeyli iş yerləri itirilib. Ümumi iqtisadi tendensiyalar orta aylıq əmək haqlarının aşağı düşməsini diktə edir. Muzdlu işçilərin sayını artırıb-azaltmaqla istədikləri manipulyasiyanı edə bilirlər".

14 May 2015 12:33

Fakt

Bizi izləyin